menu

Nông nghiệp xanh

Hội chợ Dược liệu và các sản phẩm của Y dược cổ truyền toàn quốc Lần thứ nhất năm 2019

  • Cây Dược Liệu

Bố chính sâm, Sâm bố chính, cây thuốc quý trong vườn nhà - Hibiscus sagittifolius

  • Cây Dược Liệu

Cây Bồ Công Anh Lùn, Bồ công anh Trung quốc, Sư nha - Taraxacum officinale F. H. Wigg.

  • Cây Dược Liệu

Cây dược liệu cây Dền cơm - Amaranthus viridis L

  • Cây Dược Liệu

Hội chợ Dược liệu và các sản phẩm của Y dược cổ truyền toàn quốc Lần thứ nhất năm 2019

  • Cây Dược Liệu

Bố chính sâm, Sâm bố chính, cây thuốc quý trong vườn nhà - Hibiscus sagittifolius

  • Cây Dược Liệu

Cây Bồ Công Anh Lùn, Bồ công anh Trung quốc, Sư nha - Taraxacum officinale F. H. Wigg.

  • Cây Dược Liệu

Cây dược liệu cây Dền cơm - Amaranthus viridis L

  • Cây Dược Liệu

Nông nghiệp xanh