menu
Cho vay vốn Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý
Mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi, trong đó có việc cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý.
Cho vay vốn Dự án đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý
623
views

Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định về chính sách tín dụng ưu đãi, trong đó có việc cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý.

Ngày 26/04/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó, tại Chương V của Nghị định này có đề cập đến việc cho vay đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

Cụ thể:

1. Đối tượng vay vốn để đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng dược liệu quý là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình và các tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh (sau đây gọi là cơ sở sản xuất kinh doanh) hoạt động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, sử dụng từ 50% tổng số lao động trở lên là người dân tộc thiểu số, tham gia vào Dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý (sau đây gọi là Dự án vùng trồng dược liệu quý), Dự án trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ứng dụng công nghệ cao (sau đây gọi là Dự án trung tâm nhân giống) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

2. Điều kiện vay vốn: Đối tượng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  • Được thành lập, hoạt động hợp pháp, có phương án đầu tư và sử dụng vốn vay để tham gia Dự án vùng trồng dược liệu quý, Dự án trung tâm nhân giống được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  • Được Ngân hàng Chính sách xã hội tham gia thẩm định phương án vay vốn trước khi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
  • Thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của Ngân hàng Chính sách xã hội và quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm.

3. Mức cho vay:

  • Tổng mức cho vay không vượt quá 45% tổng mức đầu tư dự án và không vượt quá 96 tỷ đồng đối với Dự án vùng trồng dược liệu quý, không vượt quá 92 tỷ đồng đối với Dự án trung tâm nhân giống.
  • Mức cho vay đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia Dự án trung tâm nhân giống và Dự án vùng trồng dược liệu quý do Ngân hàng Chính sách xã hội xác định cho vay căn cứ phương án sử dụng vốn và quyết định phê duyệt thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền, nhưng không vượt quá 45% mức đầu tư của cơ sở sản xuất kinh doanh khi tham gia vào dự án.

4. Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay do Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng vay vốn thỏa thuận tối đa là 10 năm.

5. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay 3,96%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

Điều 37 Chương VII Nghị định nêu rõ Bộ Y tế ban hành hướng dẫn các địa phương hoàn thiện phương án phát triển dược liệu, phê duyệt dự án và danh sách đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng chính sách, tổng mức đầu tư dự án, mức đầu tư của cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào dự án, phương án vay của từng dự án và cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia vào dự án trong quý II năm 2022 làm cơ sở để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay theo thẩm quyền.

Tham khảo thêm tại Công ty tư vấn Lập Dự Án

Theo Báo sức khoẻ đời sống

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status