menu
Có ba hạng người thờ Phật
Trình độ nhận thức về đức Phật như thế nào thì thờ Phật theo cách ấy. Theo tôi, biết thờ Phật là tốt rồi! Miễn là có trăng, trăng khuyết rồi có ngày trăng sẽ tròn ra vậy!
Có ba hạng người thờ Phật

1. Đệ tử của ma thờ Phật

Có người theo Phật, thậm chí đi tu, hoặc mượn danh nghĩa là người theo Phật, nhưng trong thâm tâm gieo nghiệp tà kiến, truyền bá mê tín, bói toán, xin xăm, cúng sao, phong thủy, đồng bóng mê hoặc, vận mạn tốt xấu, tin có ma quỷ phá hoại cửa nhà, tin vào số phận, hoặc tin ngẫu nhiên, không tin nhân quả, không tin tội phước, không có chánh kiến, siểm nịnh yêu quái ... vì nghiệp xấu này khó hưởng dư phước, tạm thời gặp Phật lại đi đường tà, có cũng như không, lẩn quẩn khổ đau, không ngày thoát ra, đó là đệ tử của ma thờ Phật.

2. Hạng trời người thờ Phật

Có nhiều đệ tử sau ngày quy y, nương Phật, Pháp, Tăng, giữ năm đạo đức, làm mười điều thiện, lúc gặp khó khăn, những khi bệnh tật, ngay cả cám dỗ ... cũng không dám phạm, tin sâu tội phước, làm thiện gặp phúc, tạo ác gặp khổ, không phạm luật pháp, sống có tình người, sống gương cao thượng, hiện đời hạnh phúc, chết sanh cõi lành, làm người hoặc trời, đó là hàng trời người thờ Phật.

3. Đệ tử của Phật thờ Phật

Không chỉ là người quy y Tam bảo, mà còn là người giữ gìn năm giới, sống rất đạo đức, học hiểu kinh luật, trau dồi trí tuệ, hiểu rõ ba cõi là nơi đau khổ, tâm cầu an lạc, giải thoát hiện tiền, tâm không tham đắm, chấp dính điều gì, thương xót chúng sanh, cứu người giúp đời không tiếc thân mạng, có chí tiến thủ trong các việc phước, từ bỏ mê tín, không theo dị đoan, tu bốn nhiếp pháp (bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự), sáu ba la mật (bố thí, giữ giới, kham nhẫn, tinh tấn, thiền định, trí tuệ), tin vào tái sanh, phát nguyện đời đời làm đệ tử Phật, sống trong an lạc, hạnh phúc hiện tiền, đó là đệ tử của Phật thờ Phật.

Thích Tánh Tuệ

Nguồn: https://phatgiao.org.vn/co-ba-hang-nguoi-tho-phat-d40041.html

Chợ mua bán dược liệu uy tín hàng đầu Việt Nam, Thông tin chi tiết CÂY THUỐC VỊ THUỐC, Hướng dẫn lập Dự án dược liệu Dự án dược liệu quý

What's your reaction?

Facebook Conversations

DMCA.com Protection Status